Wiosenne odświeżenie wnętrz w Maxfliz Wrocław-Regulamin

Regulamin Promocji Maxfliz „Wiosenne Wietrzenie Magazynów”

 1. Organizatorem Promocji „Wiosenne Wietrzenie Magazynów ” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mińska 60 A, 54-610 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574795, NIP: 6793003099, REGON;120878741, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” w Salonie Głównym ul. Mińska 60a”.
 3. Promocja „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” obowiązuje w dniach 23.03-25.03 . z możliwością przedłużenia Promocji lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego Organizatora.
 4. Promocja „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” jest organizowana w Salonie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60A
 5. Promocja „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji ponad standardowego rabatu od ceny brutto towarów – wartość rabatu każdorazowo jest ustalana indywidualnie
 6. Promocją „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” są objęte produkty z oznaczeniem kampanii z: działów: meble, oświetlenia, łazienki.
 7. Z Promocji „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” wyłączone są towary z Działu Kuchni, Podłóg i Drzwi oraz towarów na specjalne zamówienie. Ponadto z Promocji są wyłączone towary objęte inną promocją, towary przecenione przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
 8. Towar objęty promocją „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” nie podlega rezerwacji.
 9. Towary w Promocji „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.
 10. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w trakcie jego obowiązywania, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji.
 13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” będą rozstrzygane w drodze porozumienia lub w przypadku gdy do porozumienia nie dojdzie przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.