REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.maxfliz.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
30-418 Kraków,
ul. Zakopiańska 58

Adres do korespondencji:
Maxfliz Sklep internetowy
30-418 Kraków,
ul. Zakopiańska 58

Adres do przesyłek/zwrotów:
MAXFLIZ MAGAZYN SKLEP INTERNETOWY
IV Panattoni Park Skawina
ul. Majdzika 16
32-050 Skawina

Kontakt:
tel. 536-108-716

e-mail: sklep@max-fliz.pl

Reklamacje:
informacja@maxfliz.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer:

Firma Handlowa MAX-FLIZ KURLETO Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6790025640, Regon: 350253750. Numer rachunku bankowego: 77 1240 2294 1111 0010 8765 1136

§ 1. DEFINICJE

1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza stronę internetową prowadzoną przez SPRZEDAWCĘ i USŁUGODAWCĘ pod domeną: www.maxfliz.pl. za pośrednictwem której KLIENT może zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca: FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ KURLETO Spółka Komandytowa, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, numer KRS: 0000440238, NIP: 6790025640, REGON: 350253750 będący jednocześnie właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PRODUKT - przedmiot oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Do zakresu działalności SPRZEDAWCY należy sprzedaż detaliczna PRODUKTÓW prezentowanych na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO oraz będących w asortymencie SPRZEDAWCY.

2. SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO następujące usługi:
● utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM (świadczenie tych usług elektronicznych jest bezpłatne),
● umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO (umowa jest zawierana jest na czas nieoznaczony, za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO).
umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza (umowa jest zawierana na czas oznaczony, - na okres wypełniania i przetwarzania Zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia).
3. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wyjątkiem, gdy usługa została wykonana w pełni przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA.
Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wyjątkiem, gdy usługa została wykonana w pełni przed upływem tego terminu za zgodą tej osoby.

4. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
● KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
● USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza REGULAMIN - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcami, USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
● USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

6. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU INTERNETOWEGO. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. KLIENT obowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

8. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

9. Zamówienie w SKLEPIE INTERNETOWYM można składać drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

10. Informacje zamieszczone  w SKLEPIE INTERNETOWYM  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego  lecz stanowią  jedynie zaproszenie do składania ofert.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3. ZAMÓWIENIE.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje Zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie

2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2070.) (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).

3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy utrwalona na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o zawarciu umowy - jest ono skutecznie, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

6. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez SPRZEDAWCĘ oznacza zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY.

7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej UMOWĄ SPRZEDAŻY i złożyć oświadczenia poprzez akceptacje zamówienia z formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

8. Realizacja Zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje:
a. Po potwierdzeniu Zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
b. Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
c. Po otrzymaniu płatności – jeżeli wybrano przelew elektroniczny.
9. Termin realizacji Zamówienia w przypadku PRODUKTÓW znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w ust.8. W przypadku PRODUKTÓW oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu Zamówienia.

10. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY, KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 4. CENY.

1. Podane w ofercie sklepu ceny PRODUKTÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi.

3. Podane ceny PRODUKTÓW nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania Zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości Zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności oraz potwierdza swój wybór.

4. Cena aktualna w chwili złożenia zamówienia jest ceną wiążącą dla KLIENTA

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI:

1. Możliwe są następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy z KLIENTEM:
a. Za pobraniem - przy odbiorze wysłanych PRODUKTÓW,
b. Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub w potwierdzeniu Zamówienia,
c. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - zamówione PRODUKTY należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie SPRZEDAWCY.
d. Płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy 24.
2.W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony UMOWY SPRZEDAŻY postanowią inaczej.

3. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 6. WYSYŁKA TOWARU

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania internetowego formularza Zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

2. Szczegółowa informacje o kosztach przesyłki:
● Paczka kurierska do 30 kg – koszt 20 zł
● Paczka kurierska za pobraniem do 30 kg – koszt 30zł
● Przesyłka paletowa kurierska do 1000 kg – koszt 140zł
● Przesyłka paletowa kurierska za pobraniem do 1000 kg – koszt 160zł
● Płytki wielkoformatowe wysyłamy w skrzyniach - koszt od 400zł (cena skrzyni /kaucja) + koszt transportu ustalany indywidualnie

3. Koszty dostawy ponosi KLIENT, chyba że opis oferty PRODUKTU stanowi inaczej.

4. Zakupione PRODUKTY wysyłamy firmami kurierskimi. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD, palety Poczta Polska.

5. Przy odbiorze towaru prosimy o jego sprawdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

6. W przypadku zakupu płytek:

Wszystkie płytki ceramiczne i gresowe, sprzedawane w firmie Maxfliz, są płytkami ceramicznymi, w ujęciu normy PN-EN 14411. Są produktem przeznaczonym do obróbki i montażu przez fachowców. Osoby dokonujące obróbki i montażu, powinny robić to metodą właściwą dla warunków, w których będą instalowane, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej i producentów chemii, używanej do montażu oraz obowiązującymi w Polsce normami. Przed ułożeniem, płytki muszą być bezwzględnie sprawdzone co do jakości, odcienia, rodzaju, wymiarów rzeczywistych. Należy dokonać tego przez porównanie płytek ze wszystkich kartonów. Jeżeli producent zastosował wosk ochronny, prosimy o bezwzględne usunięcie go przed położeniem płytek.

Sprzedane płytki mogą różnić się ze względu na odcień i wymiar, od eksponowanych wzorów, w zakresie dopuszczalnym normą PN-EN 14411.

7. W przypadku zakupu mebli:

Z uwagi na zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z odpowiednią ich konserwacją, co pozwoli na długoletnie użytkowanie zakupionych mebli. Meble powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

§ 7. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW).

1. Niniejszy punkt REGULAMINU stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi Konsumentami.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581 Kodeksu cywilnego.

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683) KLIENT będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu PRODUKTÓW przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z PRODUKTÓW - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy). W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do
ADRES DO PRZESYŁEK/ZWROTÓW podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. SPRZEDAJĄCY w terminie 14 dni kalendarzowych – od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (kupujący).

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
a. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

8. Przepisy zawarte w § 8 ust. 1 – 7 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.

2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia KONSUMENTA i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny, lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w UMOWIE SPRZEDAŻY, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KONSUMENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

14. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

16. Przepisy zawarte w § 9 ust. 1 – 15 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 10. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w ust 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.).

2. W przypadku sprzedaży PRODUKTÓW poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

3. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ KURLETO Spółka Komandytowa, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, Nr KRS: 0000440238, NIP: 679-00-25-640, Regon: 350253750.

4. Dane osobowe KLIENTA zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

5. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania ich usunięcia w dowolnym czasie. Ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którą pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KLIENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KLIENTA:
● nazwisko i imię lub nazwa firmy KLIENTA;
● w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
● adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer ● posesji, numer lokalu);
● adres e-mail Użytkownika;
● numer telefonu kontaktowego;

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
c) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.);
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

4.W przypadku, gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie REGULAMIN pozostaje obowiązujący.

6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowe

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. KONSUMENCI mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze SPRZEDAWCĄ lub USŁUGODAWCĄ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu KONSUMENTA: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz KONSUMENTÓW;

b. istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między KONSUMENTAMI a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c. istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
d. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

e. KONSUMENT może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

10. Wszelkie zmiany REGULAMINU SERWISU będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość. Wszystkie zamówienia przyjęte przez SPRZEDAWCĘ do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego REGULAMINU u są realizowane na podstawie REGULAMINU, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez KLIENTA.