Voucher Derby Wisła-Cracovia

Voucher o wartości 500,00 zł

przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł

  1. Organizatorem Promocji Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł

  3. Promocja “Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł obowiązuje od 01 maja 2022 r do 01 września 2022 r. godzina 23:59:59.

  4. Promocja Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4.

  5. Promocja nazwą Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł na zakup towarów z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi w salonach stacjonarnych organizatora, przy wcześniejszym zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi.

  6. Promocja Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł nie dotyczy zakupu usług.

  7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Voucher o wartości 500,00 zł przy zakupie wybranych produktów powyżej kwoty 1500,00 zł będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

  10. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.