Orientana Voucher 15%

"Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" 

  

 1. Organizatorem Promocji "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.  
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet". 
 3. Promocja "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" obowiązuje od 06.04.2023r. do 06.10.2023r. 
 4. Promocja "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet"   jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie przy ul. Puławska 452, 02-884, Katowice Al. Roździeńskiego 191 oraz we Wrocławiu ul. Mińska 60A
 5. Promocja pod nazwą "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" rabatu w wysokości 15% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet. 
 6. Promocja "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.  
 7. Marki wyłączone z promocji: aris, arte home, dimplex, iker, take me home. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu oświetlenia: aromas, cattaneo, b.lux, bover, marset, mantra, miloox, sfozin, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol. 
 8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%. 
 9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.  
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocją "Voucher -15% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek i tapet" jest jednorazowego użytku. 
 13. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.