Tauron arena regulamin voucher

Tauron Arena  

„Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet”  

 1. Organizatorem Promocji “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” jest Firma Handlowa Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurletok. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet”.
 3. Promocja “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” obowiązuje od 01 października 2022r. do 01 listopada 2022r. 
 4. Promocja “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4.
 5. Promocja pod nazwą “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą ““Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki.
 6. Promocja nie dotyczy towarów: z Działu Kuchni, Podłóg i Drzwi. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu mebli: aris, arte home, dimplex, iker, take me home. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu oświetlenia: aromas, cattaneo, b.lux, bover, marset, mantra, miloox, sfozin, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol.
 7. Promocja “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem. 
 8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego. 
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” jest jednorazowego użytku.
 10. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją “Voucher -20% na zakupy w działach: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 13. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.