Voucher 500

 

„Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł”

 1. Organizatorem Promocji „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”. 

 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł”   

 3. Promocja „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł”  obowiązuje od 10.10.2023r. do 31.12.2023r.  

 4. Promocja „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł”  będzie obowiązywała w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie przy ul. Puławska 452, 02-884, Katowice Al. Roździeńskiego 191 oraz we Wrocławiu ul. Mińska 60A. 

 5. Promocja nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł”  polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł” rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów Marek Własnych Maxfliz z działów: meble, oświetlenie, tapety, łazienki w salonie stacjonarnym organizatora, przy wcześniejszym zakupie dowolnych produktów za min. 2 500 zł z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi. 

 6. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%. 

 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem, promocja nie obejmuje towarów z Działu Kuchni. 

 8. Marki Własne Maxfliz, na które obowiązuje Voucher: Maxhome, Grand Collection, Maxliving, Maxlight, Mobi, Oro, Hydrowell.

 9. „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł” jest jednorazowego użytku. 

 10. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.  

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher o wartości 500,00 zł na marki własne Maxfliz przy zakupie produktów za min. 2500,00 zł” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 13. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.