Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska

„Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska”

1. Organizatorem Akcji „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska”.

3. Akcja „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” umożliwia umówienie się na indywidualne spotkanie konsultacyjne – wybór materiałów, dobór kolorów oraz omówienie technicznych aspektów konkretnej inwestycji.

4. Vouchery z akcji „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” obowiązują jedynie dla osób i firm biorących udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Polskie Hotele Niezależne, Balu Hotelarza organizowanym 12.01.2024 w Szczawnicy.

5. Akcja „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” będzie obowiązywała w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58 od 13.01.2024 do 31.12.2024.

6. Opiekunami Akcji „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska”, którzy będą prowadzić konsultacje po stronie Maxfliz są:

· Pani Monika Blecharz

Specjalista ds., Obsługi Inwestycji

Tel: 575 700 190

Mail: monika.blecharz@maxfliz.pl

· Pan Wojciech Zawada

Kierownik Zespołu Inwestycji

Tel: 604 442 414

Mail: wojciech.zawada@maxfliz.pl

7. Warunkiem realizacji vouchera z Akcji „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” jest uprzednie umówienie się z na konsultacje z Panią Moniką Blecharz lub Panem Wojciechem Zawadą, rezerwacja terminu konsultacji oraz posiadanie fizycznej kopii vouchera w momencie spotkania.

8. Akcja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.

9. Każdy voucher w Akcji „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” jest jednorazowego użytku.

10. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją „Voucher na Private Shopping w salonie Maxfliz Zakopiańska” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

13. Wraz z otrzymaniem Vouchera Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.