Dasta

“Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest”

1. Organizatorem Promocji “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” Promocja “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” obowiązuje od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. Promocja “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie przy ul. Puławska 452, 02-884, Katowice Al. Roździeńskiego 191 oraz we Wrocławiu ul. Mińska 60A.

4. Promocja pod nazwą “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji rabatu w wysokości 15% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki z marek własnych organizatora.

5. Promocja “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

6. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%.

7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją “Voucher -15% na marki własne dla klientów Dasta Invest” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10. Voucher w promocji jest jednorazowego użytku.

11. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.