Regulamin Akcji „System poleceń w Maxfliz”

Regulamin Akcji „System poleceń w Maxfliz”

 

1. Organizatorem Akcji „System poleceń w Maxfliz” zwanej dalej „Akcją” jest FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58; NIP: 6790025640 REGON: 350253750 KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Maxfliz”.

2. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „System poleceń w Maxfliz”.

3. Akcja „System poleceń w Maxfliz” obowiązuje od 10 czerwca 2024 r do 31 grudnia 2024 r. z możliwością przedłużenia Akcji przez Organizatora.

4. Akcja „System poleceń w Maxfliz” jest obowiązuje w następujących Salonach Organizatora:

· W Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58

· W Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 4

· W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191

· W Warszawie przy ul. Puławskiej 452

· We Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 A

5. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Akcji „System poleceń w Maxfliz” jest otrzymanie wiadomością e-mail od Doradcy Handlowego w Maxfliz Vouchera na zakupy z indywidualnym kodem, który należy okazać przy kasie w momencie realizacji zakupów w salonie stacjonarnym Maxfliz. Rabat jest ważny przez 6 miesięcy od daty otrzymania go drogą mailową.

6. Akcja „System poleceń w Maxfliz” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „System poleceń w Maxfliz” rabatu w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT oraz udzieleniu rabatu w wysokości 7,4% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 8% podatku VAT. W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN). W przypadku towarów objętych stawką 8% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 7,4 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 8% co daje cenę 108 PLN brutto. Rabat w wysokości 7,4% udzielany będzie od ceny zakupu brutto towaru wynoszącej 108 PLN. Zatem cena zakupu po rabacie wyniesie 100 PLN (108 PLN – 7,4 8% = 100 PLN).

7. Akcją „System poleceń w Maxfliz” są objęte produkty STANOWE z działów meble i oświetlenie.

8. Akcją objęte są również produkty oferowane do sprzedaży w salonach stacjonarnych Organizatora.

9. Z Akcji „System poleceń w Maxfliz” wyłączone są towary z Działu Kuchni, Działu Łazienki i Płytki, Działu Podłóg i Drzwi. Ponadto z Akcji są wyłączone towary, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towary objęte inną promocją, towary przecenione przez Organizatora. Akcja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz Akcją nie są objęte towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

10. Akcja „System poleceń w Maxfliz” nie dotyczy zakupu usług.

11. Towary w Akcji „System poleceń w Maxfliz” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

12. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w trakcie jego obowiązywania, tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji.

15. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Akcji „System poleceń w Maxfliz” będą rozstrzygane w drodze porozumienia lub w przypadku, gdy do porozumienia nie dojdzie przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

16. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.

Reklamacje:

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.

Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

2. Odpowiedź na Reklamację zostanie przekazana na piśmie.

3. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.

5. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).

8. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

9. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.

11. Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.

13. Każdy którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przeniesienia danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

14. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji, z tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.maxfliz.pl.

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Akcji.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Akcją „System poleceń w Maxfliz” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.