Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz

Regulamin akcji „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz”

 

1. Organizatorem Promocji „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” zwanej dalej „Promocją” jest FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58; NIP: 6790025640 REGON: 350253750 KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Maxfliz”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” zwaną dalej „Promocją”.

3. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” obowiązuje od dnia 07.06.2024 roku do dnia 15.06.2024 roku z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

4. Promocja obowiązuje w następujących Salonach Organizatora:

· W Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58

· W Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 4

· W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191

· W Warszawie przy ul. Puławskiej 452

· We Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 A

5. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” rabatu w wysokości do 25% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku.

6. Promocją „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” są objęte wszystkie produkty z marki Calligaris.

7. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” dotyczy towarów oznakowanych wizualnie metkami. Pełne listy produktów objętych Promocją dostępne są u doradców handlowych w salonach Maxfliz.

8. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” dotyczy tylko towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie.

9. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” nie dotyczy towarów objętych inną promocją, oraz towarów przecenionych przez Organizatora.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

11. Promocja „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” nie dotyczy zakupu usług.

12. Towary w Promocji „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

13. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

14. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie

do 30 dni od daty zakończenia Promocji.

Reklamacje:

1) Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.

Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

2) Odpowiedź na Reklamację zostanie przekazana na piśmie.

3) Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

4) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.

5) Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

6) Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.

7) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).

8) Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

9) Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

10) Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.

11) Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.

12) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.

13) Każdy którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przeniesienia danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

14) Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.maxfliz.pl.

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Promocja -25% na produkty marki Calligaris w Maxfliz” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.