MAXFLIZ & Narodowe Forum Muzyki „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min.5000,00 zł”

MAXFLIZ & Narodowe Forum Muzyki

„Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min.5000,00 zł”

 

1.Organizatorem Promocji „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min.5000,00 zł” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. II z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mińska 60 A, 54-610 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574795, NIP: 6793003099, REGON;120878741, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min. 5000,00 zł”

3. Promocja „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min. 5000,00 zł” obowiązuje 17.11.2023 do 17.11.2024.

4. Promocja „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min. 5000,00 zł” będzie obowiązywała w sklepie stacjonarnym przy ul. Mińskiej 60A, 54-610 Wrocław.

5. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem, promocja nie obejmuje towarów z Działu Kuchni.

7. „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie za min. 5000,00 zł” jest jednorazowego użytku.

8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher o wartości 1000,00 zł przy zakupie wybranych produktów za min. 5000,00 zł” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.