Regulamin Warszawa 15%

Regulamin Promocji

"-15% na zakupy w salonie Maxfliz”1. Organizatorem Promocji "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", zwanej dalej „Promocją” jest FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą "-15% na zakupy w salonie Maxfliz",

3. Promocja "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", obowiązuje od 10.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

4. Promocja "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", jest organizowana tylko i wyłącznie w Salonie stacjonarnym Maxfliz przy ul. Puławskiej 452, Warszawa.

5. Udzielenie promocji polega na podaniu w kasie w warszawskim salonie Organizatora kodu rabatowego pod nazwą: MAXFLIZ-WARSZAWA-15. Po podaniu kodu rabatowego Klientowi przysługuje rabat -15% do wykorzystania w stacjonarnym salonie Organizatora.

6. Promocja pod nazwą "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", w wysokości 15% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, kuchni w sklepie stacjonarnym Organizatora.

7. Promocja "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

8. Promocja "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", nie dotyczy zakupu usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją "-15% na zakupy w salonie Maxfliz", będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora