Voucher 25% na marki własne- Regulamin

„Voucher -25% na Marki własne Maxfliz”  

 

 1. Organizatorem Promocji “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.  
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” 
 3. Promocja “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” obowiązuje od 06.04.2023r. do 06.10.2023r.  
 4. Promocja “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz”  jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie przy ul. Puławska 452, 02-884, Katowice Al. Roździeńskiego 191 oraz we Wrocławiu ul. Mińska 60A. 
 5. Promocja pod nazwą “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” rabatu w wysokości 25% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki z marek własnych organizatora. 
 6. Promocja “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.  
 7. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%. 
 8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.  
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocją “Voucher -25% na Marki własne Maxfliz” jest jednorazowego użytku. 
 12. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.