Regulamin SURMA

 

Regulamin 

„Voucher -15%" dla klientów SURMA 

1. Organizatorem Promocji „Voucher -15%dla klientów SURMA jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher -15%

3. Promocja „Voucher -15%” obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

4. Promocja „Voucher -15%” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58 oraz w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. 

5. Promocja pod nazwą „Voucher -15%” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą „Voucher -15%” rabatu w wysokości 15% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów z działu: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

6. Promocja „Voucher -15%” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów z innych działów poza towarami z działów: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

7. Promocja „Voucher -15%” dotyczy tylko zakupu towarów z działu: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher -15%” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

12. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.