Regulamin promocji „BezVat” 2022 Wrocław-p1

Regulamin promocji „BezVat” 2022r. 

  1. Organizatorem Promocji „BezVat” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto II Spółka Komandytowa; 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60a; NIP: 6793003099 REGON: 350253750 KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”. 
  2. Promocja „BezVat” obowiązuje od 14 listopada 2022r do 16 grudnia 2022r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.  
  3. Promocja „BezVat” jest organizowana w Salonie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60a. 
  4. Promocja „BezVat” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „BezVat” rabatu w wysokości  18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT oraz udzieleniu rabatu w wysokości 7,4% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 8% podatku VAT. W przypadku towarów  objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto.  Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7%  = 100 PLN).  

W  przypadku towarów objętych stawką 8% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 7,4 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 8% co daje cenę 108 PLN brutto. Rabat w wysokości 7,4% udzielany będzie od ceny zakupu brutto towaru wynoszącej 108 PLN. Zatem cena zakupu po rabacie wyniesie 100 PLN (108 PLN –  7,4  8%  = 100 PLN). 

5.Promocja „BezVat” nie dotyczy:  

  • towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie,  
  • towarów z Działu Kuchni,   
  • towarów objętych inną promocją,  
  • towarów przecenionych przez Organizatora, 
  • towarów oznaczonych czerwoną ceną 

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz usługą Rat 0%. Promocja „BezVat” obowiązuje tylko na produkty, które znajdują się w salonach stacjonarnych i na stanach magazynowych. 

 

Marki wyłączone z promocji: 

Arte home, Dimplex, Iker, Take me home oraz Befame i Catelan italia. 

6. Towary w Promocji „BezVat” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów. 

7. Promocja „BezVat” nie dotyczy zakupu usług.  

8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „BezVat” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.