Regulamin promocji „BezVat” 2022 Kraków- p1

Regulamin promocji „BezVat” 2022r.

1.Organizatorem Promocji „BezVat” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58; NIP: 6790025640 REGON: 350253750 KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „BezVat”.

3. Promocja „BezVat” obowiązuje od 14 listopada 2022r do 16 grudnia 2022r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

4. Promocja „BezVat” jest w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 w Salonie głównym (nie dotyczy outletu) oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.

5. Promocja „BezVat” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „BezVat” rabatu w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT oraz udzieleniu rabatu w wysokości 7,4% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 8% podatku VAT. W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN).

W przypadku towarów objętych stawką 8% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 7,4 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 8% co daje cenę 108 PLN brutto. Rabat w wysokości 7,4% udzielany będzie od ceny zakupu brutto towaru wynoszącej 108 PLN. Zatem cena zakupu po rabacie wyniesie 100 PLN (108 PLN – 7,4 8% = 100 PLN).

6. Promocja „BezVat” nie dotyczy:

· towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie,

· towarów z Działu Kuchni,

· towarów objętych inną promocją,

· towarów przecenionych przez Organizatora.

· towarów oznaczonych czerwoną ceną

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz usługą Rat 0%. Promocja „BezVat” obowiązuje tylko na produkty, które znajdują się w salonach stacjonarnych i na stanach magazynowych.

 

Marki wyłączone z promocji:

Arte home, Dimplex, Iker, Take me home oraz Befame i Catelan italia.

 

7. Towary w Promocji „BezVat” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

8. Promocja „BezVat” nie dotyczy zakupu usług.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „BezVat” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.