Regulamin Fashion Week

Voucher o wartości 500,00 zł - przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł. 

 1. Organizatorem Promocji „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł”
 3. Promocja „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł” obowiązuje od 18 marca 2023r. Do 29 kwietnia 2023 r. godzina 23:59:59.
 4. Promocja „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł”  będzie obowiązywała wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie, na ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków oraz Jasnogórska 4, 31-358 Kraków.
 5. Promocja nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji nazwą „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł”  rabatu w wysokości 16,6 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi w salonie stacjonarnym organizatora, przy wcześniejszym zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi.
 6. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł” jest jednorazowego użytku.
 8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher o wartości 500,00 zł- przy zakupie wybranych produktów za min. 3 000 zł” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 11. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.