Regulamin Maxfliz & ASP

Maxfliz & ASP

Voucher

5 000 zł na zakup produktów marek własnych”

 

 1. Organizatorem promocji “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k.. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”. 

 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych”.

 3. Promocja “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych” obowiązuje od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 4. Promocja “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych”  jest organizowana w salonach Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58 oraz w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4.

 5. Promocja pod nazwą “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych” polega na udzieleniu Uczestnikowi promocji jednorazowego rabatu w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) do wykorzystania na zakup towarów objętych 23% VAT. W promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenie, tapety, łazienki.

 6. Promocja nie dotyczy towarów: z działu kuchni, podłóg i drzwi. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu mebli: aris, arte home, dimplex, iker, take me home. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu oświetlenia: aromas, cattaneo, b.lux, bover, marset, mantra, miloox, sfozin, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol.

 7. Promocja “Voucher 5000 zł na zakup produktów marek własnych”nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora. Promocją nie objęte są towary, których cena w salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem. 

 8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego. 

 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.“Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych” jest jednorazowego użytku.

 10. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem. 

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją “Voucher 5 000 zł na zakup produktów marek własnych”będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 13. Wraz z otrzymaniem vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału vouchera w trakcie zakupów.