Regulamin Maxfliz & Hairmate -20%

Maxfliz & Hairmate  

„Voucher -20% na Marki własne Maxfliz”  

   

 1. Organizatorem Promocji “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz” jest Firma Handlowa Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz”
 3. Promocja “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz” obowiązuje od 08 października 2022r. do 15listopada 2022r.
 4. Promocja “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. Oraz w Warszawie przy ul. Puławska 452, 02-884 Warszawa
 5. Promocja pod nazwą “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz”  polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz”  rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki z marek własnych organizatora.
 6. Promocja “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz” nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem. 
 7. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego. 
 8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją “Voucher -20% na Marki własne Maxfliz” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 11. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.