Voucher Maxfliz 1000 pln na premierę Vouge Living

REGULAMIN PROMOCJI

Voucher Maxfliz 1000 pln na premierę Vouge Living 1. Organizatorem Promocji „Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living

 3. Promocja Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living” obowiązuje od dnia 12 maja 2022 r do dnia 12 lipca 2022 r. godzina 23:59:59.

 4. Promocja Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living  obowiązuje wyłącznie w Salonie Stacjonarnym Maxfliz przy ul. Puławskiej 452 w Warszawie (02-884 Warszawa).

 5. Promocja z nazwą Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji (promocja o nazwie jw.) vouchera o wartości 1000,00 zł na zakup towarów z działów: meble i łazienki w salonie stacjonarnym Organizatora (Maxfliz), pod warunkiem wcześniejszego zakupu przez Uczestnika wybranych produktów z działów: meble, łazienki, kuchnie, oświetlenie, tapety, drzwi i podłogi do kwoty 3.500,00 zł.

 6. Promocja „Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living” nie łączy się z innymi promocjami.

 7. Promocja Voucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living” nie dotyczy zakupu usług.

 8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 10. Każy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora Promocji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

 11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją Voucher 1000 pln Maxfliz na premierową edycję Vouge Living” przy zakupie wybranych produktów od kwoty 3500,00 zł” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 12. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanieoryginału Vouchera w trakcie zakupów.

 13. Wyrażone kwoty w promocjiVoucher Maxfliz 1000 pln na premierową edycję Vouge Living stanowią wartość brutto i obowiązują dla podatku w wysokości 23% stawki podatku VAT.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem praw nabytych Uczestników na podstawie dotychczasowego Regulaminu.