Voucher-200

 

 

Regulamin MAX-FLIZ

„Voucher 200 za 1000”

1. Organizatorem Promocji „Voucher 200 za 1000” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem” lub „MAX-FLIZ”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher 200 za 1000”.

3. Promocja „Voucher 200 za 1000” obowiązuje od 01 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. z możliwością jej przedłużenia do wyczerpania zapasów stanu magazynowego Organizatora.

4. Promocja „Voucher 200 za 1000” jest organizowana wyłącznie w Salonie Organizatora w Warszawie przy ul. Puławskiej 452, zwanym dalej „Salonem”.

5. Ustala się, że Voucher „Voucher 200 za 1000” zachowuje swoją ważność od dnia 1 października 2021 roku do dnia 13 listopada 2021 r. godzina 17:59:59.

6. Promocja „Voucher 200 za 1000” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Voucher 200 za 1000” rabatu w wysokości 200 zł od ceny zakupu brutto towarów o łącznej wartości przekraczającej kwotę 1.000 zł brutto objętych stawką 23% podatku VAT z działu oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w Salonie.

7. Promocja „Voucher 200 za 1000” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów z innych działów niż wymienione w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonie oznaczona jest kolorem czerwonym.

8. Towary w Promocji „Voucher 200 za 1000” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

9. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego.

10. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher 200 za 1000” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w tym naruszać praw już nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.