Regulamin - 20 na kolejne zakupy

 

Regulamin MAXFLIZ

„Voucher -20% na kolejne zakupy”

1. Organizatorem Promocji „Voucher -20% na kolejne zakupy” jest Firma Handlowa MAXFLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher -20% na kolejne zakupy”.

3. Promocja „Voucher -20% na kolejne zakupy” obowiązuje od 01 października 2021 r. do 31 października 2021 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

4. Promocja „Voucher -20% na kolejne zakupy” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonie w Warszawie przy ul. Puławskiej 452 oraz w Salonie we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60a i Braniborskiej 14.

5. Ustala się czas ważności vouchera „Voucher -20% na kolejne zakupy” do dnia 31 października 2021 r. godzina 23:59:59.

6. Promocja nazwą „Voucher -20% na kolejne zakupy” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji nazwą „Voucher -20% na kolejne zakupy” rabatu w wysokości 20 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na DRUGI, KOLEJNY zakup towarów z działu oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

7. Promocja „Voucher -20% na kolejne zakupy” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów z innych działów poza towarów z działów: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

8. Towary w Promocji „Voucher -20% na kolejne zakupy” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

9. Promocja „Voucher -20% na kolejne zakupy” dotyczy tylko zakupu towarów z działu oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

10. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego.

11. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher -20% na kolejne zakupy” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.