Voucher -20% klub Miasta Kobiet

Voucher -20%

Miasto Kobiet

 

1. Organizatorem Promocji „Voucher -20%” jest Firma Handlowa Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher -20% Miasto Kobiet”

3. Promocja „Voucher -20% Miasto Kobiet” obowiązuje od 01 marca 2022r. do 31 maja 2022r.

4. Promocja „Voucher -20% Miasto Kobiet” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58 oraz w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. 

5. Promocja pod nazwą „Voucher -20% Miasto Kobiet” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą „Voucher -20% Miasto Kobiet” rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki.

6. Promocja „Voucher -20% Miasto Kobiet” nie dotyczy wybranych modeli marek z działu mebli: aris, arte home, dimplex, iker, take me home.
Nie dotyczy wybranych modeli z działu oświetlenia: aquaform, aromas, cattaneo, b.lux, bover, marset, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol.
Nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.
Nie dotyczy zakupu usług.

8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher -20% Miasto Kobiet” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.