Voucher -20% klub Miasta Kobiet

Regulamin MAXFLIZ

Voucher -20% klub Miasta Kobiet

1. Organizatorem Promocji „Voucher -20% klub miasta kobiet ” jest Firma Handlowa MAXFLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher -20% klub miasta kobiet

3. Promocja „Voucher -20% klub miasta kobiet ” obowiązuje od 30 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

4. Promocja „Voucher -20% klub miasta kobiet ” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58 oraz w salonie przy ul. Jasnogórskiej 

5. Promocja pod nazwą „Voucher -20% klub miasta kobiet ” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji pod nazwą „Voucher -20% klub miasta kobiet ” rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów z działu: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

6. Promocja „Voucher -20% klub miasta kobiet ” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów z innych działów poza towarami z działów: oświetlenia, mebli, łazienek, tapet, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

7. Promocja „Voucher -20% klub miasta kobiet ” dotyczy tylko zakupu towarów z działu oświetlenia, mebli, łazienek, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.

8. Promocja nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.