Regulamin Promocji MAX-FLIZ
,,Kody Rabatowe”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji Akcji Promocyjnej pod nazwą ,,Kody Rabatowe”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej ,,Kody Rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
3.Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Kody Rabatowe” w sklepie internetowym pod adresem https://www.maxfliz.pl.
4. Ustala się Czas trwania Promocji od dnia 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019.

§ 2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Po zrealizowaniu każdego zamówienia, które zostało złożone przez Klienta przez koszyk w sklepie internetowym (www.maxfliz.pl) w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Klient otrzymuje od Organizatora jednorazowy i unikalny Kod Rabatowy (zwany w dalszej treści „Kodem Rabatowym”) na kolejne zakupy Klienta.
Przez zrealizowane zamówienie rozumie się zamówienie Klienta, które zostało w całości opłacone i w całości odebrane przez Klienta.
2. Kod Rabatowy Klient otrzymuje w treści e-maila wysłanego przez Organizatora do Klienta po zrealizowaniu zamówienia, czyli gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) zamówienie zostanie w całości opłacone i
2) zamówienie zostanie w całości odebrane.
3. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Klienta wyłącznie w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Kod Rabatowy może być wykorzystany tylko raz i tylko podczas jednej transakcji.
4. Kod Rabatowy upoważnia Klienta do rabatu w wysokości 16 % na zakupy tylko w następującym sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.maxfliz.pl.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje towarów oferowanych w promocji, towarów oferowanych jako wyprzedaż, towarów z przekreśloną ceną i podaną nową niższą ceną oraz płytek outletowych.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje kosztów transportu.
Kod Rabatowy należy wpisać w koszyku najpóźniej przed wysłaniem zamówienia do realizacji.
5. Kod Rabatowy upoważnia Klienta do rabatu w wysokości 16 % na zakupy tylko w następujących salonach stacjonarnych Maxfliz tj.:

KRAKÓW : ul. Zakopiańska 58 oraz ul. Jasnogórska 4
KATOWICE: Galeria Wnętrz Home Concept, Al. Roździeńskiego 191
WARSZAWA : ul. Puławska 452

Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje towarów oznaczonych ceną w kolorze czerwonym.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje kosztów transportu.
Kod Rabatowy należy pokazać sprzedawcy najpóźniej przed dokonaniem zapłaty za zakupy.
6. Kod Rabatowy przysługuje tylko i wyłącznie Klientowi i nie może zostać scedowany przez Klienta na osobę trzecią.
7. Kod Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami i darmowymi dostawami.
8. Kod Rabatowy nie obejmuje towaru sprowadzanego na specjalnie zamówienie Klienta oraz towaru spersonalizowanego.
9. Kod Rabatowy nie dotyczy zakupów w Outletach Maxfliz.§ 3
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie.
4. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.
2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
3.Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).
5.Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
6.Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
8. Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
10. Każdy które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.maxfliz.pl .
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.

 

Regulamin Promocji MAX-FLIZ - WROCŁAW
,,Kody Rabatowe”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji Akcji Promocyjnej pod nazwą ,,Kody Rabatowe”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej ,,Kody Rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. II z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mińska 60 A, 54-610 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574795, NIP: 6793003099, REGON;120878741, zwana dalej „Organizatorem”.
3.Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Kody Rabatowe” w sklepie internetowym pod adresem https://www.maxfliz.pl.
4. Ustala się Czas trwania Promocji od dnia 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019.

§ 2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Po zrealizowaniu każdego zamówienia, które zostało złożone przez Klienta przez koszyk w sklepie internetowym (www.maxfliz.pl) w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Klient otrzymuje od Organizatora jednorazowy i unikalny Kod Rabatowy (zwany w dalszej treści „Kodem Rabatowym”) na kolejne zakupy Klienta.
Przez zrealizowane zamówienie rozumie się zamówienie Klienta, które zostało w całości opłacone i w całości odebrane przez Klienta.
2. Kod Rabatowy Klient otrzymuje w treści e-maila wysłanego przez Organizatora do Klienta po zrealizowaniu zamówienia, czyli gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) zamówienie zostanie w całości opłacone i
2) zamówienie zostanie w całości odebrane.
3. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Klienta wyłącznie w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Kod Rabatowy może być wykorzystany tylko raz i tylko podczas jednej transakcji.
4. Kod Rabatowy upoważnia Klienta do rabatu w wysokości 16 % na zakupy tylko w następującym sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.maxfliz.pl.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje towarów oferowanych w promocji, towarów oferowanych jako wyprzedaż, towarów z przekreśloną ceną i podaną nową niższą ceną oraz płytek outletowych.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje kosztów transportu.
Kod Rabatowy należy wpisać w koszyku najpóźniej przed wysłaniem zamówienia do realizacji.
5. Kod Rabatowy upoważnia Klienta do rabatu w wysokości 16 % na zakupy tylko w następujących salonach stacjonarnych Maxfliz tj.: WROCŁAW : ul. Braniborska 14, oraz ul. Mińska 60A.

Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje towarów oznaczonych ceną w kolorze czerwonym.
Rabat w wysokości 16 % nie obejmuje kosztów transportu.
Kod Rabatowy należy pokazać sprzedawcy najpóźniej przed dokonaniem zapłaty za zakupy.
6. Kod Rabatowy przysługuje tylko i wyłącznie Klientowi i nie może zostać scedowany przez Klienta na osobę trzecią.
7. Kod Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami i darmowymi dostawami.
8. Kod Rabatowy nie obejmuje towaru sprowadzanego na specjalnie zamówienie Klienta oraz towaru spersonalizowanego.
9. Kod Rabatowy nie dotyczy zakupów w Outletach Maxfliz.

§ 3
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie.
4. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.
2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
3.Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).
5.Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
6.Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
8. Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
10. Każdy które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.maxfliz.pl .
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.