OGRODOWE-20

Regulamin MAXFLIZ

Meble Ogrodowe -40%

1.  Organizatorem Promocji „Meble Ogrodowe - 40%” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
2.  Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Meble Ogrodowe -40%”
3.  Promocja „Meble Ogrodowe -40%” obowiązuje od 1 września 2021 r. do czasu wyczerpania ilości asortymentu.
4.  Promocja „Meble Ogrodowe -40%” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.
5. Promocja „Meble Ogrodowe -40%” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów z działu mebli ogrodowych.
6. Promocja „Meble Ogrodowe -40%” nie dotyczy: towarów z innych działów poza meblami ogrodowymi, towarów objętych inną promocją. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
7. Towary w Promocji „Meble Ogrodowe -40%” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.
8. Promocja „Meble Ogrodowe -40%” dotyczy tylko zakupu towarów z działu mebli ogrodowych.
9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Meble Ogrodowe -40%” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.