King Koil do -50 % na materace i łóżka

Regulamin MAXFLIZ

„King Koil do -50 % na materace i łóżka”

1. Organizatorem Promocji „King Koil do -50 % na materace i łóżka” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „King Koil do -50 % na materace i łóżka
3. Promocja „King Koil do -50 % na materace i łóżka” obowiązuje od 01 października 2021 r. do 15 stycznia 2022r.
4. Promocja „King Koil do -50 % na materace i łóżka” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452).
5. Promocja „King Koil do -50 % na materace i łóżka” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości do -50 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów King Koi.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „King Koil do -50 % na materace i łóżka” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.