-15% na modele NICOLETTI home

Regulamin MAXFLIZ

„-15% na modele NICOLETTI home ”


1.  Organizatorem Promocji „-15% na modele NICOLETTI home” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
2.  Promocja będzie prowadzona pod nazwą „-15% na modele NICOLETTI home
3.  Promocja „-15% na modele NICOLETTI home” obowiązuje od 01 października 2021 r. do czasu wyczerpania ilości asortymentu.
4.  Promocja „-15% na modele NICOLETTI home” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.
5. Promocja „-15% na modele NICOLETTI home” nie obejmuje: modeli z kolekcji People, Alcova, zamówień specjalnych (spersonalizowanych, np. w innym obiciu, zmienionych wymiarach – cenę należy każdorazowo uzgodnić z producentem).
6. Promocja „-15% na modele NICOLETTI home” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 15% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów Nicoletti home.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „-15% na modele NICOLETTI home” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.